Onafhankelijk partner voor: Pensioenfondsen Verzekeraars Family Offices Charitatieve instellingen

IPFOS is een onafhankelijke onderneming met een sterk netwerk in de financiële sector die de verantwoordelijkheden, processen en activiteiten van uw organisatie inzichtelijk, eenvoudig en begrijpelijkmaakt. Dit verschaft u een duidelijk handelingsperspectief en draagt daarmee bij aan de snelheid en kwaliteit van weloverwogen besluitvorming.

Komende evenementen

Donderdag 5 september 2024

Bestuurders Conferentie 2024

Vrijdag 29 november 2024

Informatietafel Bestuurders Najaar 2024

Donderdag 17 april 2025

Informatietafel Bestuurders Voorjaar 2025

Het Coronavirus

IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mocht om wat voor redenen dan ook het event niet doorgaan, dan informeren wij onze deelnemers via de website en per e-mail.

Services

Integraal Risicomanagement

Een van de grote uitdagingen waar pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zich mee geconfronteerd zien, is de toename van (informatie) vereisten op het gebied van Risicomanagement door hun toezichthouders. Hoe kunt u hiermee het beste omgaan?

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ligt onder het vergrootglas waarbij toezichthouders, interne verantwoordingsorganen, sponsoren, de politiek en de deelnemers in toenemende mate hun stem laten doorklinken. Welke checks & balances dient u minimaal georganiseerd te hebben?

Juridische zaken

Uitbesteding van kerntaken is een trend. Om goede redenen worden kernactiviteiten (zoals de uitvoering van pensioenregelingen, integraal risicomanagement, vermogensbeheer) overgedragen aan externe partijen. Maar heeft u hierbij ook aan uw aansprakelijkheid gedacht?

Missie, visie & strategie

MISSIE

IPFOS ondersteunt  uw organisatie bij het versterken van de Governance en het Risicomanagement bij het ‘in control’ zijn” en “in control blijven’. Dit tegen de achtergrond van een snel veranderende financiële omgeving.

IPFOS realiseert dit door, met u, gestructureerd te werk te gaan, verantwoordelijkheid nemen en een open en heldere communicatie  over gewenste aanpassingen met als uiteindelijk doel het versterken van uw beslissingsprocessen.

VISIE

Het bestaansrecht van elk fonds komt onder druk, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en wijzigende eisen van wet- en regelgeving. Dit stelt hoge eisen aan bestuurders op het gebied van kennis, overtuigingen, belangenafwegingen, besluitvorming  en verantwoording.

Door de vereenvoudiging van de complexiteit ondersteunt IPFOS bestuurders in hun streven weloverwogen en uitlegbare beslissingen te nemen.

STRATEGIE

Voor IPFOS zijn uw behoeften leidend. Met u hebben wij een scherp oog voor een evenwichtige afweging van de belangen van diverse stakeholders. Wij bieden onze ondersteunende dienstverlening op een flexibele wijze aan u aan. De dienstverlening van IPFOS wordt verricht door senior medewerkers die hun sporen reeds hebben verdiend in de financiële sector.

Onze kernwaarden

EENVOUD

Zaken eenvoudig houden is een kunst. Uw activiteiten zijn te belangrijk om ingewikkeld te zijn. De dienstverlening van IPFOS is gebaseerd op het vermogen complexe zaken op te delen in begrijpelijke en eenvoudige deelprocessen waarmee heldere inzichten worden verschaft.

DESKUNDIGHEID

Voor IPFOS geldt dat vereiste deskundigheid vraagt om de combinatie van kennis van zaken en een ruime ervaring die bovenal gebaat is met een praktische benadering van vraagstukken.

Het fundament voor onze strategische manier van denken en werken is een brede én diepe expertise binnen onze vakgebieden. Onze deskundigheid is geen gegeven, maar iets waarin we onszelf continu blijven ontwikkelen. Hierdoor zijn wij in staat onze dienstverlening met veel verantwoordelijkheid en autonomie te vervullen.

BEHULPZAAM

Wij, als IPFOS, zijn toegankelijk, benaderbaar en collegiaal ingesteld. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zoeken wij met u naar de door u gewenste oplossingen.  Het startpunt van onze dienstverlening is onze ‘Walk Through’ die de huidige situatie in kaart brengt en het startpunt is voor verdere afstemming van maatwerk op basis van door ons geïdentificeerde behoeften.

Resultaten van onze services

Met de ‘Walk Through’ benadering van IPFOS ontvangt u op de voor u belangrijkste onderdelen van uw organisatie een rapport met de huidige status van dat onderdeel. Op overzichtelijke wijze wordt aangegeven wat er momenteel goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. De ‘Walk Through’ analyse omvat een evaluatie van bestaande documentatie en gestructureerde on-site interviews teneinde inzicht te verkrijgen en een oordeel te kunnen vormen over de robuustheid van het te beoordelen organisatie onderdeel. Met het opvolgen van de aanbevelingen van de ‘Walk Through’ zijn onder meer de volgende voordelen te behalen:

 

TOENAME KWALITEIT

 • Heldere en onderbouwde besluitvormingsprocessen
 • Eenduidige overeenkomsten en beleidsdocumenten
 • Up-to-date stand van zake ten aanzien van:
  • Integraal risicomanagement
  • Vermogensbeheer
  • Juridische zaken


TIJDSBESPARING

 • Verantwoordelijkheden goed belegd
 • Helderheid over de inhoud van diverse rapportages
 • Register van besluiten en contracten

 

KOSTENBESPARING

 • Inzicht in marktconforme beheerfee’s
 • Kennis van operationele kosten van dienstverlening
 • Besparing op transactiekosten kunnen fors zijn

Onze ervaring

Het IPFOS-Team van professionals heeft een brede ervaring opgedaan op het gebied van onder meer risicomanagement, vermogensbeheer, audit, compliance, finance, procesmanagement en bestuursondersteuning. Deze ervaring is ondermeer opgedaan bij de volgende organisaties: