Vermogensbeheer

Uw uitdagingen in het vermogensbeheer

De aanhoudende lage rente en grillige ontwikkelingen op financiële markten vergt een stringente regievoering in het vermogensbeheer. Centraal hierbij staat een weloverwogen afweging tussen de benodigde beleggingsrisico’s op lange termijn en de beperkte ruimte daarvoor op korte termijn. Oog voor duurzaam beleggen, de risico’s  van de klimaattransitie, schaalgrootte, kostenbewustzijn en uitbesteding leveren daarbij allerhande aanvullende randvoorwaarden.

Effectieve regievoering met betrekking tot vermogensbeheer door het bestuur vindt haar oorsprong in een heldere en effectieve governance. Hierbij gaat het primair om het raamwerk waarbinnen het vermogensbeheer van uw organisatie, ‘operational controls’ met betrekking tot implementatie, ongewenste belangenverstrengeling en de onafhankelijke oordeelsvorming door het bestuur vormgegeven is. De gestelde vereisten op het gebied van governance in het vermogensbeheer richten zich op de volgende onderscheiden onderdelen:

Strategisch Beleggingsbeleid:

de vormgeving van het strategisch beleggingsbeleid op basis van een bewuste afstemming tussen de doelstellingen en uitgangspunten van het fonds en de risico’s in de beleggingsportefeuille.

Implementatie en uitbesteding:

de implementatie en uitbesteding van het beleggingsbeleid en het onderkennen van bijkomende implementatierisico’s.

Monitoring en evaluatie:

de beoordeling van beleggingsprestaties en risicovermogensrapportages, te hanteren risicomaatstaven, scenario-analyses en het renterisico in het bijzonder.

IPFOS biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van de governance, het samenhangende geheel van de vermogensbeheeractiviteiten en de volledigheid daarvan. Onze analyse vangt aan met een on-site ‘Walk Through’. Hierbij hanteren wij de gestelde toezichtvereisten waaraan het bestuur, minimaal, moet voldoen. Naast het doorlopen van de verschillende onderdelen van het vermogensbeheerproces is onze aandacht daarbij bovenal gericht op het vermogen tot bewaking van de consistentie tussen deze onderdelen in een sterk veranderende omgeving.

IPFOS specialisten zijn in staat uw uitdagingen op een heldere wijze te analyseren en te voorzien van praktische aanbevelingen. Dit inzicht biedt uw organisatie handvatten bij het verder versterken van de regievoering in het vermogensbeheer en het afleggen van verantwoording daarover aan toezichthouders, raden van toezicht, verantwoordingsorganen, sponsoren, deelnemers en andere maatschappelijke stakeholders.