Integraal Risicomanagement

Uw uitdagingen in het Integraal Risicomanagement

Een van de grote uitdagingen waar pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zich mee geconfronteerd zien, is de toename van (informatie) vereisten op het gebied van risicomanagement. Niet alleen toezichthouders maar ook intern en externe stakeholders eisen een helder en volledig inzicht in hetgeen bestuursorganen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen doen op dit gebied en hoe zij risico’s identificeren, kwantificeren, beheersen en bovenal hoe ze de stakeholders daarover informeren. 

IPFOS kan helpen bij het op een praktische en eenvoudige wijze versterken van uw grip op risicomanagement. Door grip te hebben verkrijgt men inzicht en zekerheid dat het raamwerk in lijn is met wat toezichthouders vereisen vandaag de dag. Vanuit deze zekerheid kan de informatieverstrekking  geborgd worden binnen de vereisten van DNB en uiteindelijk maatschappelijk reputatierisico zoveel als mogelijk beperkt worden.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden in toenemende mate geacht aan de veranderingen en wijzigende toezichtvereisten te voldoen teneinde financiële en reputatierisico’s op een effectieve wijze te beperken. Nieuwe wetgeving, aanvullende toezichtvereisten en leidraden die handvatten bieden bij de uitvoering van risicomanagement volgen elkaar snel op. 

Effectief risicomanagement is gebaseerd op een helder inzicht in risico’s, een goed begrip van de onderlinge samenhang van deze risico’s, een prioritering van deze risico’s en uiteindelijk een effectieve implementatie van het voorgestane beleid op het gebied van risicomanagement.    

De belangrijke door DNB gestelde vereisten hebben betrekking op de volgende onderdelen:

  • Documentatie: een overzicht en beschrijving van geïdentificeerde risico’s voor de organisatie
  • De structuur van het Risicomanagement: Hoe is het risicomanagement georganiseerd binnen de structuur van de organisatie.
  • Inrichting en werking van Risicomanagement: Hoe werkt het raamwerk in de praktijk binnen de organisatie.
  • Derde partijen en uitbesteding: Aangezien de toezichthouders veel aandacht besteden aan uitbesteding aan derde partijen en aan de overdracht van risico’s binnen dergelijke overeenkomsten verdient dit punt veel aandacht.
  • Rapportages: Welke informatie wordt gedeeld met welke stakeholders met welke periodiciteit.

 

IPFOS is in staat tot het uitvoeren van een gedegen en praktische analyse van uw risicomanagementproces. Onze specialisten hebben een brede ervaring, praktische inslag en zijn uitermate goed in staat complexe zaken op een praktische en begrijpelijke wijze te analyseren. Aan de hand van een ‘Walk Through’ volgen wij de structuur en de vereisten die door de toezichthouders en DNB in het bijzonder worden gesteld. Onze analyse omvat een evaluatie van bestaande documentatie en gestructureerde on-site interviews teneinde inzicht te verkrijgen en een oordeel te kunnen vormen over de robuustheid van uw risicomanagement raamwerk. Deze ‘Walk Through’ wordt aangevuld met eventuele praktische aanbevelingen voor een gewenste verdere versterking van uw risicomanagementproces en bijbehorende prioritering van activiteiten. Op basis hiervan groeit uw vermogen tot het afleggen van verantwoording aan interne raden van toezicht, verantwoordingsorganen, sponsoren, deelnemers, externe toezichthouders en stakeholders.